Aansluitingsvoorwaarden federatie BKOS

OSU Sensei, Sempai,

 

De Belgian Karate Organisation Shinkyokushin vzw is de grootste Belgische kyokushin federatie, die dojo's heeft in het noorden en zuiden van het land. Alle dojo's werken samen en als u de overstap zou willen maken zijn jullie van harte welkom in onze federatie.

We zijn ervan overtuigd dat de kracht van Shin zal blijven groeien met karateka's die dezelfde spirit delen, die weten hoe ze moeten werken en trainen en het hart op de juiste plaats hebben. Wil jij er ook bijhoren en je verzoek is goedgekeurd zijn er nog enkele praktische zaken voor toelating bij de federatie om te weten:

 

ENKELE PRAKTISCHE ZAKEN:


AANSLUITING VAN DE CLUB:

Eens het bestuur je aanvraag tot aansluiting heeft goedgekeurd wordt je meteen verwelkomt in je nieuwe federatie.
Er hoeft niet meteen iets betaald te worden aan de federatie.
Alle aangesloten clubs worden tijdig gevraagd om op een bepaald tijdstip de financiële verplichtingen aan de organisatie na te komen, dit gebeurt in januari. Je zal hiervoor een apart verzoek tot betaling ontvangen.

 

CLUBHOUDER, VERGADERING EN STEMRECHT

De BKOS erkent 1 clubhouder per club.

De clubhouder wordt uitgenodigd voor de jaarlijkse algemene vergadering en kan, indien gewenst, vergezeld worden van een andere persoon.
Als democratische organisatie heeft elke clubhouder 1 stem op de algemene vergadering, ongeacht zijn graad of ledenaantal van zijn club.

 

BONDSGELDEN:

Een club is verplicht om voor elk aangesloten lid jaarlijks bondsgeld te betalen. Het bondsgeld is steeds geldig voor de periode september – september.
De betalingen van de bondsgelden gebeuren, nadat de club hiervoor de betalingsuitnodiging gekregen heeft, voor einde december en gebeuren in januari.
Zodoende kan de club eerst rustig haar nieuwe seizoen opstarten en eerst zelf alle ledenbijdragen ontvangen en nieuwe leden inschrijven en registreren.

 

LEDENLIJSTEN:

Elke club is verplicht een ledenlijst door te sturen. Het toesturen van deze ledenlijst gebeurt voor einde december. Nadien zal elke wijziging dienen te worden doorgegeven door een geactualiseerde versie van deze ledenlijst te bezorgen aan het secretariaat. De ledenlijst vermeldt de club, naam, voornaam en geboortedatum van elk lid.

Elk lid (incl. zwarte gordels, en clubhouders) dient een jaarlijkse bijdrage te leveren van € 22,50 aan de federatie.

 

VERZEKERING:

Elke club is verplicht voor al haar leden een sportverzekering af te sluiten.
Een club is vrij om deze zelf te kiezen voor haar leden; maar indien ze wil kan de club aangeven dat ze gebruik wil maken van de verzekering bij Ethias die de BKOS vzw heeft onderhandelt. (zie extra documenten). De polisnummer voor de BKOS is 45.102.662 met aansluitingsnummer K53934.

Voordelen:
- een gunstig tarief van €17,50 per persoon
- Niet teveel administratieve rompslomp: de ledenlijst die clubs verplicht zijn door te sturen naar de organisatie bij betaling van de bondsgelden en verzekeringsgelden volstaat om in orde te zijn.
- Nieuwe leden die voor de eerste keer in de dojo stappen voor een proeftraining zijn meteen ook al verzekerd.
- Alle wedstrijden en sportactiviteiten waaraan je deelneemt zijn inclusief. Dus niet enkel je reguliere lessen.

De betaling van de verzekeringspremies zal op hetzelfde ogenblik als de bondsgelden gebeuren nadat de clubhouder hiervoor de vraag krijgt vanuit het bestuur. Dit gebeurt voor het einde van december.

 

EKO-PASPOORTEN:

Elk lid van de BKOS dient vanaf de 10e kyu verplicht te beschikken over een EKO- paspoort dat €10,00 kost.
Deze worden door de clubs aangekocht bij de BKOS en zullen bij het club examen voor 10e kyu door het lid worden aangekocht.
De EKO-pas wordt door de BKOS verkocht voor €10,00 aan de clubs (verkoop gebeurt steeds per 10 stuks). De club zal geen winst maken en vraagt hiervoor ook €10,00 aan het lid.
EKO-paspoorten kunnen besteld worden bij shihan Marc of sensei Michiel

 

DOGI SERVICE:

De BKOS levert een dogi service aan de aangesloten clubs.

Dogis voor de leden kunnen door clubs aangekocht worden via de BKOS aan de clubprijs ongeacht de maat. De dojo’s kunnen deze dan zelf aan hun eigen leden doorverkopen met een winstmarge. (Er wordt gevraagd geen dogi’s te verkopen aan leden die in een andere dojo trainen).

Elke club bepaalt zelf voor welk bedrag de dogi’s worden doorverkocht aan hun leden maar hier volgt een richtprijs die de BKOS in gedachten heeft:

Maat 100cm (size 00) – 150cm (size 3) : € 35,00
Maat 160cm (size 4) – 200cm (size 8) : € 40,00

Dogi’s kunnen besteld worden bij sensei Michiel. Ofwel ter plaatse thuis afhalen of anders op vraag meegenomen naar de nationale training.
Bij levering dient meteen het verschuldigde bedrag te worden overgemaakt op de bondsrekening: BE79 0016 1172 6233

Indien de club een factuur wenst te ontvangen voor de aankoop van de dogi’s kan de factuur na betaling worden aangevraagd door een email aan onze penningmeester te richten info@marcgoyvaerts.be

 

GRADEN VAN NIEUWKOMERS:

De BKOS erkent de zwarte gordels van nieuwe aansluiters; op voorwaarde dat deze behaald zijn in een erkende kyokushin federatie.
Er wordt dus niet gevraagd om opnieuw een examen af te leggen.

Indien de zwarte gordel behaald werd in een andere karatestijl, zal de bruine gordel worden toegekend en wordt gevraagd om het examen voor de zwarte gordel opnieuw af te leggen voor de Belgische examencommissie.

 

EXAMENS:

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen examens op de club enerzijds en bondsexamens.

Tot en met 3e kyu legt het lid examen af op zijn club. Dit gebeurt aan de hand van een gestandaardiseerde syllabus (zie extra documenten).
In deze syllabus staan minimum doelen. Ook de tijden tussen de examens zijn minimumtijden.
Voor lagere graden mag er niet meer dan 2x per jaar examen worden afgelegd.

Vanaf 2e kyu dient een examenkandidaat verplicht voor de Belgische examencommissie te verschijnen. Dit bondsexamen wordt steeds gehouden in combinatie met een stage.
Weet dat de “lat” erg hoog ligt en dat er verwacht wordt dat perfectie wordt nagestreefd.
Het is steeds de clubhouder die toestemming moet geven aan het lid om voor de examencommissie te mogen verschijnen.
Vanaf 4e dan wordt het examen verplicht afgelegd voor de EKO examencommissie of de WKO examencommissie. Om dit examen af te leggen is toestemming van de branch chiefs nodig.
Na aanvraag en mits goedkeuring van de branch chiefs kan ook voor lagere yudansha examen worden afgelegd voor deze 2 internationale examenorganen.

De BKOS heeft diploma’s en kunnen voor €5,00 besteld worden bij shihan Marc, maar club diploma’s voor kyu graden kunnen ook gebruikt worden.

 

KATA BOEK EN KATA DVD:

Om een harmonisatie op gebied van kata te bekomen volgt de BKOS het kata boek van Shihan Brian Fitkin en de officiële kata DVD van de WKO.
De organisatie zal ervoor zorgen dat elke clubhouder in het bezit is van deze 2 hulpmiddelen zodat alle juiste details kunnen onderricht worden in elke dojo van de BKOS.

 

SCHEIDSRECHTERS EN SCHEIDSRECHTERSHEMDEN:

De BKOS verwacht dat elke hoge graad ook geschoold is als scheidsrechter en ook zijn steentje bijdraagt als scheidsrechter tijdens wedstrijden.

Hiervoor worden er op bepaalde tijdstippen scheidsrechterscursussen georaniseerd.
Vanaf het shodan examen geldt als exameneis dat je telkens minimum 3 maal moet hebben gefungeerd als scheidsrechter indien je op wil gaan voor een hogere graad.

De BKOS heeft officiële scheidsrechtershemden. Elk lid dat examen doet voor 2e kyu krijgt gratis een scheidsrechtershemd indien hij geslaagd is voor zijn examen.
Bijkomende hemden kunnen worden besteld op eigen kost bij de organisatie. Jaarlijks wordt er 1 keer een gegroepeerde bestelling geplaatst voor nieuwe hemden.

 

ORGANISEREN VAN ACTIVITEITEN:

Elke club is vrij om activiteiten te organiseren.
De BKOS vraagt echter om erop te letten dat clubactiviteiten niet overlappen met andere activiteiten die al gekend zijn op de Belgische kalender.

Indien er een activiteit wordt georganiseerd onder de titel “Belgisch kampioenschap”, wordt gevraagd nadien een redelijke financiële bijdrage over te maken aan de BKOS voor het gebruik van de titel “Belgisch Kampioenschap”.

We trachten steeds de eigen evenementen te verkiezen boven deelname aan

 

TRAINEN IN ANDERE DOJO’S:

Elke lid dat in een BKOS-club is aangesloten en daar ook lidgeld betaald kan en mag op sporadische wijze gratis in alle andere aangesloten clubs van onze organisatie gaan trainen.
Toch ook hiervoor enkele praktische afspraken:

- Leden dienen zich aan te passen aan het reglement van hun dojo. Ze zijn vrij te kiezen in welke dojo ze trainen, maar anderzijds zijn ze vrij om te beschikken indien ze vinden dat de dojo niet meer overeenkomstig hun verwachtingspartoon is.
- Elk lid van de organisatie kan vrij in een andere aangesloten dojo gaan trainen. Hiervoor wordt geen vergoeding gevraagd indien dit sporadisch gebeurt.
- Wanneer een lid echter op regelmatige basis traint in een andere aangesloten club, kan indien de clubhouder dit wenst een redelijke bijdrage worden gevraagd aan dit lid als bijdrage in de deelname van de lessen.
- In zijn hoofdclub betaalt het lid lesgeld, bondsgeld en verzekering. De verzekering van de hoofdclub afgesloten in de hoofdclub zal worden aangesproken in geval van een ongeluk op welke trainingslocatie dan ook, alsook tijdens stages en wedstrijden.
- Voor een lid dat reeds ingeschreven is in een andere dojo en dat op regelmatige basis wil trainen in een andere club kan lidgeld gevraagd worden. Dit is af te spreken met het lid. Bondsgeld en verzekeringsgeld hoeft echter gen 2e keer betaald te worden aangezien deze verplichting in de hoofdclub reeds geregeld is.

 

NATIONALE TRAININGEN:

Een keer per maand worden er nationale trainingen georganiseerd die doorgaan te Niji Yama dojo Antwerpen.
Van 10u tot 11.15u wordt er technische training gegeven. Ze is toegankelijk voor deelnemers vanaf 3e kyu.
Van 11.15 – 13u is er een kumite training verzorgd door de nationale coach. Deze training is voor iedereen die competities in het hart heeft, toegankelijk vanaf 12 jaar.
Adres: Fortsteenweg 120, 2170 Antwerpen.


ELITE TRAININGEN:

Op zaterdagochtend van 9u tot 11u wordt er voor de elitevechters (competiteurs die Internationale ambitie hebben) een elitetraining georganiseerd onder leiding van de nationale coach; Roberto Guestamacchia.
Deze trainingen zijn toegankelijk na selectie en uitnodiging van de nationale coach.
Indien je denkt dat een van je leden het talent heeft om hiervoor in aanmerking te komen kan je de nationale coach hierover aanspreken.
Adres: Fortsteenweg 120, 2170 Antwerpen.


MAATSCHAPPELIJKE ZETEL VZW:

Belgian Karate Organisation Shinkyokushin vzw [BE 4164 547 51]
Draaiboom 109
2360 Oud-Turnhout
IBAN: BE79 0016 1172 6233


HUIDIG BESTUUR:

Voorzitter: Sensei Michiel Vleminckx
michielvleminckx@hotmail.com
0485 62 76 63

Secretaris / penningmeester: Shihan Marc Goyvaerts
info@marcgoyvaerts.be
0494 20 57 62

Branch chief + country rep. Shihan Koen Spitaels
info@nijiyama.be
0478 51 10 96

Branch chief: Martin Michel
michelmartin@telenet.be
0495 50 75 07

OSU!
Het BKOS vzw bestuur.